درباره مجله دارکوب نت مجله دارکوب نت با هدف راه اندازی سایتی جامع در حوزه اجتماعی وب فارسی از سال ۱۳۹6 فعالیت خود را آغاز کرده است. مجله دارکوب نت بدون هرگونه گرایش سیاسی به حزب یا گروه خاصی، به صورت مستقل اداره می شود و همواره سعی در تحقق اهداف ذیل داشته است : – ارتقاء سطح آگاهی های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه های دانش عمومی – حفظ صداقت و امانتداری در انتشار محتوای خبری – نگاه فراگیر، همه‌جانبه و متنوع به مسائل خبری و همچنین طرح دیدگاه‌های مختلف با رویکرد کارشناسانه در چارچوب قانون – پاسخگویی به نیازهای فکری اقشار و طبقات مختلف جامعه – ایجاد فضای تعاملی و حضور فعال مخاطبان – کمک به حفظ و تحکیم بنیان خانواده ها، ترویج و تقویت روحیه امید و خودباوری – حفظ و تقویت وحدت ملی، تبین منافع و مصالح ملی و صیانت از آنها – اشاعه فرهنگ و باورهای درست کهن و عمیق مذهبی و ملی